امام جمعه موقت اراک گفت: خواص جامعه باید دیگران را برای حضور در انتخابات تشویق کنند.

امام جمعه موقت اراک گفت: خواص جامعه باید دیگران را برای حضور در انتخابات تشویق کنند.