اقتصادنیوز: داشتن هفت ساعت خواب مداوم در هر شب، بدون نوسانات زیاد در طول مدت خواب، برای عملکرد شناختی و سلامت روان خوب مهم است.

اقتصادنیوز: داشتن هفت ساعت خواب مداوم در هر شب، بدون نوسانات زیاد در طول مدت خواب، برای عملکرد شناختی و سلامت روان خوب مهم است.