آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی که اعلام کننده نقشه راه اقتصاد ایران برای دو سال آینده بوده می تواند این خواب اقتصادی را برای دولت و مردم تعبیر کند؟ این سوژه دست مایه ای شده تا برخی رسانه های پاسخ آن را تعقیب کنند.

آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی که اعلام کننده نقشه راه اقتصاد ایران برای دو سال آینده بوده می تواند این خواب اقتصادی را برای دولت و مردم تعبیر کند؟ این سوژه دست مایه ای شده تا برخی رسانه های پاسخ آن را تعقیب کنند.