در دومین اجرای شب دوم اجراهای تالار وحدت در جشنواره موسیقی فجر، گروه خنیاگران مهر برای مخاطبان خود عاشقانه هایی از بهزاد عبدی را اجرا کرد.

در دومین اجرای شب دوم اجراهای تالار وحدت در جشنواره موسیقی فجر، گروه خنیاگران مهر برای مخاطبان خود عاشقانه هایی از بهزاد عبدی را اجرا کرد.