در روزهای اخیر قرارداد دفاعی میان ایالات متحده و استرالیا نه تنها اعتراض سخت دولت چین را برانگیخته، بلکه باعث تیره شدن روابط پاریس با این دولت ها شده است. …

در روزهای اخیر قرارداد دفاعی میان ایالات متحده و استرالیا نه تنها اعتراض سخت دولت چین را برانگیخته، بلکه باعث تیره شدن روابط پاریس با این دولت ها شده است.