خاطرات مردی را برای شما نقل می‌کنیم که از آغاز درگیر شدن تهران با حمله‌های هوایی و موشکی دشمن تا آخرین روزهای جنگ، بیش از ۵ هزار بمب عمل‌نکرده را در نقاط مختلف پایتخت خنثی کرد….

خاطرات مردی را برای شما نقل می‌کنیم که از آغاز درگیر شدن تهران با حمله‌های هوایی و موشکی دشمن تا آخرین روزهای جنگ، بیش از ۵ هزار بمب عمل‌نکرده را در نقاط مختلف پایتخت خنثی کرد.