با شیوع کرونا ویروس و اعمال قرنطینه و ایجاد محدودیت‌ها اماکن ورزشی در سراسر کشور‌ها خلوت شده است.

با شیوع کرونا ویروس و اعمال قرنطینه و ایجاد محدودیت‌ها اماکن ورزشی در سراسر کشور‌ها خلوت شده است.