خلاصه بازی کالیاری – اینتر در چارچوب رقابتهای هفته 37 سری آ ایتالیا 2021/22

خلاصه بازی کالیاری - اینتر در چارچوب رقابتهای هفته 37 سری آ ایتالیا 2021/22