این بازی در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۹ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ برگزار شد
 

این بازی در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۹ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ برگزار شد