این بازی در تاریخ ۷ مهر ۹۹ برگزار شد.

این بازی در تاریخ ۷ مهر ۹۹ برگزار شد.