این بازی در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۹ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ برگزار شد
پیروزی راحت شیاطین سرخ برابر حریف دسته پایینی و صعود به مرحله چهارم لیگ کاپ انگلیس

این بازی در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۹ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ برگزار شد
پیروزی راحت شیاطین سرخ برابر حریف دسته پایینی و صعود به مرحله چهارم لیگ کاپ انگلیس