لیگ قهرمانان آسیا| پیروزی پرگل شاگردان ژاوی در شب درخشان بونجاح 
این بازی در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۹ برگزار شد

لیگ قهرمانان آسیا| پیروزی پرگل شاگردان ژاوی در شب درخشان بونجاح 
این بازی در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۹ برگزار شد