کارلوس کی‌روش در آخرین لیست اعزامی خود به جام جهانی ۴ بازیکن آماده ایرانی را خط زد.

کارلوس کی‌روش در آخرین لیست اعزامی خود به جام جهانی ۴ بازیکن آماده ایرانی را خط زد.