سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنچه برای ما مهم است عمل دولت جدید آمریکا است که برخلاف ادعاهایش بوده است. آمریکا باید بپذیرد که باید از مسیر غلط خود برگردد و راهش هم لغو تحریم ها و تضمین در مورد آن است….

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنچه برای ما مهم است عمل دولت جدید آمریکا است که برخلاف ادعاهایش بوده است. آمریکا باید بپذیرد که باید از مسیر غلط خود برگردد و راهش هم لغو تحریم ها و تضمین در مورد آن است.