خطیب‌زاده درخصوص واردات واکسن‌ از کشورهای اروپایی، گفت: ما در خصوص واردات واکسن هیچ خط قرمزی نداشتیم و نداریم؛ مرجعیت صلاحیت‌دار و یگانه درخصوص اینکه کدام واکسن وارد شود، وزارت خارجه است.

خطیب‌زاده درخصوص واردات واکسن‌ از کشورهای اروپایی، گفت: ما در خصوص واردات واکسن هیچ خط قرمزی نداشتیم و نداریم؛ مرجعیت صلاحیت‌دار و یگانه درخصوص اینکه کدام واکسن وارد شود، وزارت خارجه است.