خطیب زاده گفت: مذاکرات در تاریخ اعلام شده آغاز خواهد شد و توسط آقای باقری هدایت خواهد شد و ترکیبی از ارگان‌های کشور در این مذاکرات حضور خواهند داشت….

خطیب زاده گفت: مذاکرات در تاریخ اعلام شده آغاز خواهد شد و توسط آقای باقری هدایت خواهد شد و ترکیبی از ارگان‌های کشور در این مذاکرات حضور خواهند داشت.