رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص رانش زمین در منطقه پارک جنگلی این شهر و خطرات آن گفت: در صورت اقدام نکردن فوری، فاجعه‌ای بدتر از متروپل در انتظار منازل قولنامه‌ای که توسط سودجویان دلال با حفاری در دامنه کوهپایه‌های جبهه جنوب شرقی پارک جنگلی ساخته …

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص رانش زمین در منطقه پارک جنگلی این شهر و خطرات آن گفت: در صورت اقدام نکردن فوری، فاجعه‌ای بدتر از متروپل در انتظار منازل قولنامه‌ای که توسط سودجویان دلال با حفاری در دامنه کوهپایه‌های جبهه جنوب شرقی پارک جنگلی ساخته شده است، خواهد بود.