نگرانی‌هایی از نظر پایش و رسیدگی و شناسایی سایر بیماری‌هایی که قبلا تحت مراقبت بوده اند، مانند سل، سرخک، ایدز، بیماری‌های مقاربتی و سایر بیماری‌ها وجود دارد….

نگرانی‌هایی از نظر پایش و رسیدگی و شناسایی سایر بیماری‌هایی که قبلا تحت مراقبت بوده اند، مانند سل، سرخک، ایدز، بیماری‌های مقاربتی و سایر بیماری‌ها وجود دارد.