حوادث رکنا: نگرانی درباره فرونشست زمین و ریزش‌آور دو اتفاقی است که ساکنان کوچه‌ای بن‌بست حوالی بلوار قیام تهران را تهدید می‌کند.

حوادث رکنا: نگرانی درباره فرونشست زمین و ریزش‌آور دو اتفاقی است که ساکنان کوچه‌ای بن‌بست حوالی بلوار قیام تهران را تهدید می‌کند.