بیماری کرونا می‌تواند موجب کاهش سطح اکسیژن در زمان خواب شود.

بیماری کرونا می‌تواند موجب کاهش سطح اکسیژن در زمان خواب شود.