مدیر آبفای شهرستان کرج گفت: از ادامه ساخت پل شهدای پلیس جلوگیری شده است.

مدیر آبفای شهرستان کرج گفت: از ادامه ساخت پل شهدای پلیس جلوگیری شده است.