بیرانوند و ترابی در صورت دریافت کارت زرد در بازی مقابل سپاهان بازی حساس مقابل شهر خودرو را از دست می دهند.

بیرانوند و ترابی در صورت دریافت کارت زرد در بازی مقابل سپاهان بازی حساس مقابل شهر خودرو را از دست می دهند.