رهبر مسیحیان مارونی لبنان تاکید کرد که مهاجران سوری خطر فزاینده و بزرگی برای لبنان هستند و از سازمان ملل متحد خواست تا به آن ها کمک کند.

رهبر مسیحیان مارونی لبنان تاکید کرد که مهاجران سوری خطر فزاینده و بزرگی برای لبنان هستند و از سازمان ملل متحد خواست تا به آن ها کمک کند.