با توجه به اینکه اومیکرون نسبت به ویروس دلتا تقریبا سه برابر سرایت‌زایی بیشتری دارد و یک نفر مبتلا می‌تواند ویروس را به ۱۰ نفر دیگر هم انتقال دهد و با توجه به زمان تکثیرش که حدود یک و نیم تا سه روز است، انتظار می‌رود که با رعایت نشدن پروتکل‌ها در سه تا…

با توجه به اینکه اومیکرون نسبت به ویروس دلتا تقریبا سه برابر سرایت‌زایی بیشتری دارد و یک نفر مبتلا می‌تواند ویروس را به ۱۰ نفر دیگر هم انتقال دهد و با توجه به زمان تکثیرش که حدود یک و نیم تا سه روز است، انتظار می‌رود که با رعایت نشدن پروتکل‌ها در سه تا چهار هفته آینده با اوج اومیکرون در ایران مواجه شویم.