محققان چینی توانستند معین کنند که هفته اول یا دومین هفته ابتلا به کرونا خطرناک است.

محققان چینی توانستند معین کنند که هفته اول یا دومین هفته ابتلا به کرونا خطرناک است.