اقتصادنیوز: کودکان پنج سال و کوچک‌تر که غذاهای بسیار فرآوری شده می‌خورند، نمرات حرکتی پایینی داشتند، به این معنی که آنها به سرعت از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت نمی‌کردند….

اقتصادنیوز: کودکان پنج سال و کوچک‌تر که غذاهای بسیار فرآوری شده می‌خورند، نمرات حرکتی پایینی داشتند، به این معنی که آنها به سرعت از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت نمی‌کردند.