مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب از سوی معظم له خطاب به جوانان و حضور آنان در تمامی صحنه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی است….

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب از سوی معظم له خطاب به جوانان و حضور آنان در تمامی صحنه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی است.