فروشگاه الدی (Aldi) در لندن: هرنفر مجاز به خرید تا پنج بطری آب می‌باشد. اعمال این محدودیت برای تامین نیاز شما و همسایگانتان است.

فروشگاه الدی (Aldi) در لندن: هرنفر مجاز به خرید تا پنج بطری آب می‌باشد. اعمال این محدودیت برای تامین نیاز شما و همسایگانتان است.