رونالدو نازاریو، رییس باشگاه وایادولید، از اشتباهات داوری به ضرر این تیم به شدت عصبانی و ناراحت است.

رونالدو نازاریو، رییس باشگاه وایادولید، از اشتباهات داوری به ضرر این تیم به شدت عصبانی و ناراحت است.