وزیر جهاد کشاورزی میزان برآورد خسارات تا این لحظه را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مجموعه سازمان‌های ما در وزارت جهاد کشاورزی و کمیته‌های مدیریت بحران در بسیج سازمان‌ها در راستای کمک به کشاورزان و باغداران فعال شدند….

وزیر جهاد کشاورزی میزان برآورد خسارات تا این لحظه را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مجموعه سازمان‌های ما در وزارت جهاد کشاورزی و کمیته‌های مدیریت بحران در بسیج سازمان‌ها در راستای کمک به کشاورزان و باغداران فعال شدند.