اقتصادنیوز: طی سال های اخیر پیشنهادات جدی برای جایگزینی یورو با دلار مطرح شد؛ اما سیاست تغییر ارز مبنا نیز ظاهرا نتوانست منابع ارزی را در برابر نوسانات مصون دارد.

اقتصادنیوز: طی سال های اخیر پیشنهادات جدی برای جایگزینی یورو با دلار مطرح شد؛ اما سیاست تغییر ارز مبنا نیز ظاهرا نتوانست منابع ارزی را در برابر نوسانات مصون دارد.