عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی را آوردیم که اگر از بابت قطعی برق خسارتی به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شود، دولت باید آن را جبران کند….

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی را آوردیم که اگر از بابت قطعی برق خسارتی به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شود، دولت باید آن را جبران کند.