جاری شدن سیلاب باعث خسارت به خانه ها و مغازه های مردم شهر مورموری از توابع شهرستان آبدانان شد.

جاری شدن سیلاب باعث خسارت به خانه ها و مغازه های مردم شهر مورموری از توابع شهرستان آبدانان شد.