مدیرکل مدیریت بحران گیلان، مجموع خسارت وارده به استان در جریان سیل اخیر را بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان دانست و اضافه کرد: بیشتر خسارت ها در حوزه ابنیه راه، تخریب پل و رانش زمین بوده است….

مدیرکل مدیریت بحران گیلان، مجموع خسارت وارده به استان در جریان سیل اخیر را بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان دانست و اضافه کرد: بیشتر خسارت ها در حوزه ابنیه راه، تخریب پل و رانش زمین بوده است.