بررسی ها نشان می دهد علاوه بر اینکه برای پنجمین فصل متوالی در بهار امسال شد بخش کشاورزی منفی برآورد شده، سهم این بخش نیز از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است….

بررسی ها نشان می دهد علاوه بر اینکه برای پنجمین فصل متوالی در بهار امسال شد بخش کشاورزی منفی برآورد شده، سهم این بخش نیز از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است.