محمد مهدی احمدی جوان چپ پای تیم امید توسط یحیی گل محمدی خریداری شد تا به عنوان مدافع چپ به پرسپولیس کمک کند.

محمد مهدی احمدی جوان چپ پای تیم امید توسط یحیی گل محمدی خریداری شد تا به عنوان مدافع چپ به پرسپولیس کمک کند.