فرمول محاسبه کمیسیون مشاوران املاک تغییر کرد.

فرمول محاسبه کمیسیون مشاوران املاک تغییر کرد.