شیراز- مردم شیراز با حضور در راهپیمایی، علیه اغتشاشگران خروشیدند.

شیراز- مردم شیراز با حضور در راهپیمایی، علیه اغتشاشگران خروشیدند.