یک کارشناس مسائل خاورمیانه می‌گوید: نخستین مسئله‌ای که الکاظمی مطرح خواهد کرد خروج نیروهای آمریکایی از عراق است چرا که پارلمان عراق یک فرصت زمانی ۶ ماهه‌ای را به نخست‌وزیر عراق داده تا مصوبه اخیر پارلمان عراق ناظر بر اخراج نیروهای اشغالگر آمریکا را عم…

یک کارشناس مسائل خاورمیانه می‌گوید: نخستین مسئله‌ای که الکاظمی مطرح خواهد کرد خروج نیروهای آمریکایی از عراق است چرا که پارلمان عراق یک فرصت زمانی ۶ ماهه‌ای را به نخست‌وزیر عراق داده تا مصوبه اخیر پارلمان عراق ناظر بر اخراج نیروهای اشغالگر آمریکا را عملیاتی کند. آقای الکاظمی باید در این مدت زمینه اخراج نیروهای آمریکایی از خاک عراق را فراهم کند.