نخست وزیر روسیه حکمی را به امضا رساند که مشارکت کشورش در شماری از توافق ها درون چارچوب شورای اروپا را به اتمام می رساند.

نخست وزیر روسیه حکمی را به امضا رساند که مشارکت کشورش در شماری از توافق ها درون چارچوب شورای اروپا را به اتمام می رساند.