۲۰ پزشک از بسیج جامعه پزشکان جهادگر یزد، به مردم ابرکوه خدمت رسانی کردند.

۲۰ پزشک از بسیج جامعه پزشکان جهادگر یزد، به مردم ابرکوه خدمت رسانی کردند.