وظیفه‌ سنگین در باب خدمت‌رسانی است؛ که این وظیفه عمدتاً متوجه به مسئولان دولتی است. خدمت‌رسانی به مردم کار اصلی ماست و بیشترین کسانی که خدمت باید متوجه آن‌ها شود، طبقه‌ محروم و مظلوم و مستضعف جامعه‌اند که محتاج خدمتند. ما باید این خدمت را به آن‌ها برسا…

وظیفه‌ سنگین در باب خدمت‌رسانی است؛ که این وظیفه عمدتاً متوجه به مسئولان دولتی است. خدمت‌رسانی به مردم کار اصلی ماست و بیشترین کسانی که خدمت باید متوجه آن‌ها شود، طبقه‌ محروم و مظلوم و مستضعف جامعه‌اند که محتاج خدمتند. ما باید این خدمت را به آن‌ها برسانیم و خدمت‌رسانی را تسهیل کنیم. این، خود یک قدم بزرگ در راه ایجاد عدالت اجتماعی است.