بانک ایران زمین از جمله بانک‌های پیشرو در زمینه کیف پول الکترونیک به حساب می‌آید که از این ظرفیت به عنوان ابزاری برای پرداخت‌های خُرد و کارآمد در سیستم بانکی کشور استفاده می‌کند….

بانک ایران زمین از جمله بانک‌های پیشرو در زمینه کیف پول الکترونیک به حساب می‌آید که از این ظرفیت به عنوان ابزاری برای پرداخت‌های خُرد و کارآمد در سیستم بانکی کشور استفاده می‌کند.