فردیس- اعضای جوانان هلال شهرستان فردیس به مسافران نوروزی خدمات بشردوستانه ارائه کردند.

فردیس- اعضای جوانان هلال شهرستان فردیس به مسافران نوروزی خدمات بشردوستانه ارائه کردند.