مهندسی از ایالت گوجارات هندوستان سرکار نمی رود به دلیل اینکه می‌گوید خدای ویشنو در من حلول کرده است.

مهندسی از ایالت گوجارات هندوستان سرکار نمی رود به دلیل اینکه می‌گوید خدای ویشنو در من حلول کرده است.