مرد که به عنوان پیشوای دینی اعتماد بسیاری را به خود جلب کرده است در تلویزیون ادعا کرد که خدا به او گفته است با پول صدقه اقدام به خریداری یک جت شخصی بکند….

مرد که به عنوان پیشوای دینی اعتماد بسیاری را به خود جلب کرده است در تلویزیون ادعا کرد که خدا به او گفته است با پول صدقه اقدام به خریداری یک جت شخصی بکند.