صحبتهای میلاد خدایی ، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراک

صحبتهای میلاد خدایی ، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراک