تاکنون حدود 50 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده که نیمی از این واکسن‌ها در بیست روز گذشته به تهران رسیده است.

تاکنون حدود 50 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده که نیمی از این واکسن‌ها در بیست روز گذشته به تهران رسیده است.