صدها فلسطینی در مراسم خاکسپاری یک شهید که به دست سرباز اسرائیلی کشته شده بود شرکت کردند.

صدها فلسطینی در مراسم خاکسپاری یک شهید که به دست سرباز اسرائیلی کشته شده بود شرکت کردند.