رکنا ورزشی: باشگاه زنیت دریافت هرگونه پیشنهاد از سوی باشگاه برنلی برای جذب سردار آزمون را تکذیب کرد.

رکنا ورزشی: باشگاه زنیت دریافت هرگونه پیشنهاد از سوی باشگاه برنلی برای جذب سردار آزمون را تکذیب کرد.